شاید خوش بین ترین افراد هم شش ماه پیش هیچ شانسی برایتان متصور نبود. و همه دل در گرو موفقیت رقیب بسته بودند. ولی ما بودیم پای عهدی که بستیم. در وقت عمل دیدیم که رقیب جا زد. و چشم کشور برای موفقیت در آسیا فقط به ساق های خسته پای شما جلب شد. شاید هم بودند کسانی که در هر قدم منتظر تسلیم شدن شما بودند. با هر تلو تلو خوردن جسم زخم دیده شما نیم خیز می شدند که از شادی به هوا بپرند ولی ما به شما اعتماد داشتیم و بودیم پای عهدی که با شما بستیم. و حالا که فقط 11 بازیکن بزرگسال و با تجربه داری هم پای عهدی که با تو بستیم هستیم. و به موفقیت تو ایمان داریم.
پرسپولیسی بوده و خواهم بود.