من قول می دم اگر موضوعی رو نمی فهمم، مسخره نکنم.
من قول می دم اگر چیزی را دوست نداشتم به دوستداران آن خرده نگیرم.
من قول می دم اگر به چیزی اعتقاد ندارم، معتقدین به آن را مسخره نکنم.
من قول می دم کسی را به علایق خود مجبور نکنم.
اما...
اما اگر کسی اعتقادات من، علایق من و برداشت من را زیر سوال برد باید صبر آن را داشته باشد که نظر من را بشنود.

و همیشه سعی خواهم کرد که برای آن ها که دوست دارند "قبل از مسخره کردن راه رفتنم، با کفش هایم راه بروند،" کفشی داشته باشم