اردکان اردکان ما داریم میاییم


دارم میرم خونه لباس گرمام رو بیارم، اینجا کم کم داره هوا سرد میشه


پارسال از اواسط آبان تا خود نوروز برف رو زمین بود 


همدان است دیگر دلش میخواهد نتوانی در زمستان راه بروی


ز.ن: منتظر باشید