در دست تعمیر........

همین قدر بدونید که اسمم مصطفاست. و خانواده ما به اسم فتاحی توی اردکان شناخته میشن.


اردکان تو استان یزده. و یه سرچی بزنید چیزای جالبی در موردش پیدا می کنید