قرار پستم چیز دیگه ای باشه. ولی نشد که بشه.

بسی خوشحالم یعنی خیلی...
بعد از یه پنجشنبه جمعه که از دنیا فاصله گرفتی برمیگردی میبینی دو تا از بهترین دوستات ازدواج کردند...
خوشحالی یعنی خوشحالی دوستام.....
خوشبختی یعنی خوشبختی دوستام....