اینجا محلی است برای ثبت چرندیاتی زاده دانسته های خفیف و قلم نحیف یک دانشجو از بازدید شما سپاس گذارم