هستم ولی خستم

گوشیم هم از دیروز خاموش کردم

وضعیت آن نرماله بعضی وقتا ریسکی