من میخوام در آینده دانشمند بشم


بعد شب خواستگاری بپرسن دوماد چکار است بگیم دانشمند بعد بگن درآمدش چقدر بگیم درآمد نداره فقط خرجه