نزدیک به یک سال از آخرین پست اینجا می گذرد.
در این یک سال حس می کنم از جوانی گذشته ام و پا به عرصه بزرگسالی گذاشته ام.
لعنت به بزرگسالی و همه دغدغه های ذهنی اش.
چُنان ذهنم به مسائل ریز و درشت مشغول است که توان روزانه نویسی و ثبت خاطرات هم ندارم.
ولی بس است این ناله کردن ها باید برخیزم.......


پ.ن : یه اتفاقی در این سال افتاد که می ارزد به تمام مشغولیت ها و...... آنهم اضافه شدن یک عضو کوچولو موچولو به جمع دو نفر ما