وای ماسک

با شروع توزیع ماسک، عده ای که کلا معترض اند هم شروع کردند. که چرا توزیع ماسک حضوری است؟ چرا ماسک رو دم در خونه ها تحویل نمی دید؟ چرا....؟ چرا......؟
این چرا ها برای اعضای ستاد چیز عجیبی نبود. چون قبل از پخش ماسک به همه این چرا ها رسیده بودند و جواب هم داشتند. و اینکه راه های مختلفی رو برای توزیع بررسی کرده بودند که بهترین راه حل شد شیوه توزیع حضوری در چند محل مشخص شهر....
روز اول عده ای از ستاد برای جواب دادن به چرا ها کمر همت بستند و وارد کارزار رسانه شدند ولی بعد از گذشت یک روز فهمیدند که "آنکس که نداند و نخواهد که بداند.... حیف است چنین جانوری زنده بماند"
پس توزیع حضوری تا فروکش کردن نیاز مردم به قوت خود ادامه پیدا کرد و در کنار اون توزیع اینترنتی هم شروع به کار کرد. و خدا رو شکر اینبار در شهر ماسک موجود بود.

ولی ناگهان موج جدیدی از جانب رسانه های همیشه گله مند شروع شد. که ستاد مردمی ماسک های اهدایی را با قیمتی گزاف به فروش رساند!!!!!!!!! بله ستاد ماسک ها رو به قیمت تمام شده دانه 2500 تومان می فروخت ولی داستان ماسک های اهدایی چیز دیگری بود. خیر نیک اندیشی در ابتدای کار ستاد مقداری پول به ستاد کمک کرد. ستاد با همین پول شروع به کار کرد. و این پول صرف تهیه ماسک و مواد ضد عفونی برای اقشار بی بضاعت، بیمارستان ها، سربازخانه ها، نانوایی ها و ...... شد. ولی باز کسی خود را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد.