پارسال در چنین زمانی از اولین زیارت قبر پیامبر (ص) برگشته بودم

خدایا نصیبم کن