مردها هم گریه می کنند به خدا

چه حـرف. بی ربـطیست. کـــه مــرد. گریـــه نمــی کند ! گاهـــی آنقدر بغــــض داری ... کـــه فقـــط. بایــد مـــرد بــاشـی. تـا بتوانی گریـــه کنـــی