1- گاهی چه زود دیر می شود.
2- گاهی نوشتن چقدر سخت می شود.
3- گاهی زمان برای کتاب خواندن هم کم می شود.
4- گاهی چقدر خوابت بد می شود.

ولی خدا رو شکر فقط گاهی اینجور می شود.