مجری : آقا پسرا و دختر خانمای که اسمشون با " پ " شروع میشه بیان رو سن


بعد از چند لحظه حضور بچه ها اون بالا

مجری : خب خودتون رو معرفی کنید.... آقا پسر اسم شما چیه؟

آقا پسر : پ فتاحی


#برادرزاده