امشب بعد از یک هفته سخت و آخر هفته خیلی سخت خوشحال بودم که از حجم کارهام کاسته شده
ولی

نمیشود که نمیشود که نمیشود


خدایا خودت می دونی و می تونی