شب طبق معمول تلگرام رو باز می کنی.... ولی یه چیزی عجیبه... خیلی از بچه ها عکسشون با منصور رو گذاشتن واسه آی دی پیکچرشون!.....اولین گروه رو که باز می کنی گروه بچه های دانشگاست در مورد تصادف اتوبوس توش بحث شده... بحث بی حوصله رد می کنم.... تا وسط بحث یهو عکس منصور رو می بینم... زیر عکس نوشته بنابرشایعات منصور صفری جز کشته شدگان تصادف اتوبوس سربازهاست... این خبر تو چند تا از کانال ها و گروه ها می بینم...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
منصور خاطراتت دارن تو ذهنم رژه میرن... یادت پایدار.
خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. خدا به خانوادت صبر بده
ولی من هنوز منتظرم که شیرینی پایان خدمتت رو بخورم