حدود نه ساعت پیش برای پنجمین بار عمو شدم 

خوشحالم خیلی

خدایا شکرت
ب.ن:البته اولین دختره

ب.ن:ممنون از تمامی دوستانی که به بنده کمترین نظر لطف داشتند