قضاوتم کنید. هر چند که با کفش های من راه نرفته اید.

1-یک زمانی بود که خیلی منتقد بودم به زمین و زمان ولی الان تصمیمم بر این است که فقط خودم رو نقد کنم به عبارتی به جا اینکه هعی از این و اون بنالم سعیم رو بذارم رو این که خود رو شبیه به انسان آرمانی ذهنم کنم

2- یکی از چیزهایی که باید در خودم تغییر بدم ترس از قضاوته. باید به جای اینکه جلوی نظرات بقیه جبهه گیری کنم، نظرات رو بشنوم و به بهترینش عمل کنم.

3- پس قضاوتم کنید هر چند با کفش های من راه نرفته اید