تحصیل در شهرهای دور از خانه با تمام سختی هایش گاها لذت های کوچکی هم دارد. قسمتی از این لذایذ بر می گردد به شکل ظاهری آدم در همدان مو هایم را بلند کردم، انوواع مدل های ریش را امتحان کردم، از این کلاه هنری ها خریدم گذاشتم سرم. ولی بعضی وقت ها می توان این لذایذ را در کنار خانواده هم تجربه کرد.

وقنی آماده می شی بری حموم. ماشین ریش رو هم بر می داری. ولی خبری از اصلاح ریش نیست، بلکه این دفعه خوددت استاد سلمانی و می شوی و سرت را میزنی.
+کچل ولی نه اونقدرا

+ قبلا که موهام هم بلند بود خودم موهام رو اصلاح می کردم.
+تو دانشگاه هم چند باری بچه ها رو اصلاح کردم
+یاد این فیلم ها افتادم که یارو میره تو دستشویی همه موهاش رو میزنه مخصوصا جیسون استاتهم