نشد


لایق نبودم....


باشد که رستگار شوم

ب.ن:

درد بده.....


دوا بده.....


هر چی دارم ازم بگیر فقط یک کربلا بده