امروز رفتم تو سایت "سیستم اتوماسیون تغذیه" دانشگاه غذا رزرو کنم اسم غذا ها خیلی جالب بود


1- غذای پر هزینه            قیمت 1000 تومان

2- غذای متوسط             قیمت 850 تومان

3- غذای کم هزینه          قیمت 600 تومان


ز.ن: حرف زیاد دارم ولی حال ندارم

******* پ.ن.م: این غذاها نوع های مختلف غذا در یک روز نیست اشتباه نکنید فقط یک جور غذا در هر روز وجود دارد *******