کپی پیست از صفحه اینستاگرام حاج آقا آخوند روحانی


بنظرم دچار #توهم_دانایی شدیم
روزانه دهها و صدها بیت شعر برای این و اون میفرستیم
بدون اینکه خودمون دو بیتش رو حفظ باشیم

دهها دستور آشپزی و شیرینی پزی دریافت و ارسال میکنیم
بدون اینکه یه دونه شو خودمون درست کنیم

و الی آخر

نشیم مصداق مثال #قرآن
#کمثل_الحمار_یحمل_اسفارا
..