اینکه بلا تکلیف باشی خیلی سخته
اینکه هر لحظه تعداد کشته های فاجعه منی بیشتر میشه و تو از عزیزت خبر نداشته باشی خیلی سخته

اینکه بعد از خبر سلامتی عزیزت ندونی باید خوشحال باشی یا از عمق فاجعه ناراحت خیلی سخته

خدایا سختی ها رو بر همه ما آسون کن