امسال کلا فرق می کند. کلا وقتی از محیط خوب دانشجویی فاصله گرفته ام فرق کرده است. آرمان طلبی هایم گم شده است.
ربع قرن گذشت. و الان بالای قله 25 ام وقتی به راه پیموده نگاه می کنم چیزی را نمی بینم. در این بیست و پنج سال چه کاری کرده ام که بتوانم به آن بنازم. 25 سالگیم بوی پیری می دهد چرا؟؟؟
نگارش مورخ 29 آذر 1395 بیست پنج سال بعد از 29 آذر 1370 زادروزم.

+ شاید لیست حوائج را مانند دو سال قبل بنویسم. فعلا فقط میخواهم زنده بمانم