الان چند وقتی است که زندگی حرکت سریعش را نشانم داده. روزها پشت سر هم می آیند و میروند، امروز سریع می گذرد و روز های بعدی هم پشت سر هم می آیند و میروند، هفت روز گذشته ولی من یک هفته زندگی نکردم.

زندگی کمی آرام تر میخواهم از مسیر لدت ببرم