جناب شاعر در بیتی از بیتان خود از جلوه کردن اهل زهد بر منبر و محراب گله کرده و گویا خود از اندرونی ایشان خبر داشته که بماند چگونه و به مردم اطلاع می دهد که در خلوت چه کار ها که نمی کنن
حال در مورد بنده چون دوستی از جامعه شعرا نداشته و اگر کسی از این جمع ادعای دوستی کند وی را هرگز به خلوتگاه خویش راه نمی دهم همیشه آن کار دیگرمان مخفی مانده است ولی حال قصد کرده ام که بگویم این سخنان که گاه و بی گاه از زبان و انگشتم خارج می شود شاید جلوه ای جز بر منبر و محراب نباشد که فلان کنید شرح حال بنده در این چند وقته این چند جمله است:

کار بسیار
        وقت اندک
                      بی خیالی برقرار

به قول آقا محمد علی عزیز "باشد تا رستگار شویم".