تازه امتحانات تمام شده است. از قبل امتحانات یا شاید هم زمانی دیر تر در این تفکری که صبر کن تابستان بشود چه ها که نمی کنم. اول تابستان که ماه رمضان است و به علت کوتاهی شب های رمضان فاصله افطار تا سحر فرصت عالی برای درس خواندن و رسیدگی به بقیه کار هاست. نه تنها می شود درس خواند بلکه میشود چندین هدف دیگر که برای آخر تابستان در نظر گرفته ای را به سر انجام رساند.... و حالا تابستان است و ماه رمضان از نیمه گذشته و من هستم فقط با یک برنامه خوب برای یک تابستان خوب همین