خدا لعنت کند مسببان واقیع سال 88 که بیماری سیاست رو به این مملکت آوردن و کشور دچار سیاست زدگی شد ( بعد از غرب زدگی ، وبا زدگی و ...) بعد از اون سال بود جامعه ما دو قسمت شد که هیچ کدام آن گروه دیگر را قبول نداشت البته نه تنها قبول نداشت بلکه کاملا رد میکرد که بعد ها به استهزا هم کشیده شد. این رد کردن تا جایی ادامه پیدا کرده است که تمامی افعال گروه مقابل مردود اعلام میشود هر چند زمانی تمامی افراد به آن مشغول بوده اند.

یکی از این موارد پایبندی به دین است در سال های نه چندان دور ( یعنی از 88 به بعد) یکی از گروه های فوق برای تایید عملکرد خود بسیار از دین و شخصیت های بزرگ مذهبی مایه گذاشت همین باعث شد که گروه مقابل برای رد کردن گروه دیگر حتی دین را هم زیر سوال ببرد.

ای کاش ای کاش این بیماری بسیار خطرناک و کشنده سیاست زدگی از جامعه ما رخت بر بندد که هم چیز ما را تحت الشعاع خود قرار داده است