در نگاه دیگران پیش از تو عاقل بوده ام!
خوب کردی آمدی...مجنون تبارم کرده ای...به قول شاعر مجنونم آرزوست

یا حتی

مجنونم و دل زده از لیلی ها

خیلی دلک گرفته از خیلی ها