فقط چهار روز دیگر مانده که پدرش برگردد و می داند که چهار روز دیگر پدر پدر دارد
ولی باز بهانه می گیرد

بهانه که می گیرد دلم میگیرد یاد دختران شهید حسن دانش می افتم یا آرمیتا

خدایا صبر بده