توی بحث کردن با یکی در دو وقت باید حق رو به طرف مقابل داد و ادامه دادن پرهیز کرد یکی وقتی می فهمید طرف ماقبل حق دارد و شما راه اشتباه در پیش گرفتید و دوم زمانی که طرف مقابل نمی خواهد قبول کنه حق با شماست


فعلا همین


و من الله توفیق