شب قبل خواب یا سحرا چیزای خوبی به ذهنم میاد که میگم فردا میزارم تو وبلاگ اما چو برآید بلند آفتاب من مانم و ذهنی صاف و پاک