خیام یه رباعی داره وصف حال الان من:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگی پا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟؟؟؟؟؟؟

در جمع دوستان به فردی متدین شناخته می شوم و خودم هم سعی بر این دارم که چنین باشم اما در طی دو روز گذشته دچار تردید شده ام که آیا من چنان که مینمایم هستم؟؟؟ ان شاء الله که طوری نباشد که تا آنجایی پیرو دین باشیم که با ما سازگار است


استغفر الله و اتوب الیه