سلام علیکم

حالمان خوب است.

جناب فتاحی در این چند وقت کمتر استرس داشته ولی مثل همیشه کار های نکرده زیادی دارد. و هنوز زمان رجعتش به وطن معلوم نیست.

این مصطفی با مصطفی ها فاصله دارد.


و من الله توفیق