امروز که گذشت شنبه اول آذر بود

یه روز سخت برای کسانی که برنامه ریزیاشون از شنبه و اول ماه است


چند نکته در مورد برنامه ریزی:

یک: به خودتون سخت نگیرید فقط بدونید چیکار قرار بکنید

همین بسه