چهل روز گذشت
بیش از چهل روز است که یک نفر از آدم های خوب زمین کم شده است.
یاد بخیر منصور