نه که متن نداشته باشم و حس مطلب نویسی نداشته باشم قضیه قضیه اون جهنم و قیر و ایناست

و من الله توفیق