روزمون مبارک.

میخواستم بیام یه متن طویل در مورد مهندس و مهندسی بنویسم..... بنویسم به خودمون افتخار کنیم چون بر اساس چیزهایی تصمیم می گیریم که اثبات شدن نه بر خواسته از تفکرات تنهایی یه نفری که سعی بر رد نظریه شخصی دیگر برآمده یا در مورد یک چیز واحد چندین نظر متضاد نداریم......... میخواستم بنویسم که به خودمون افتخار کنیم چون مهندسی در علوم غیر فنی هم حضور دارد چون مهندس بر اساس منطق صحبت می کند و همیشه برای او دو بعلاوه دو میشود چهار البته در منطق دهدهی......... و میخواستم به مهندس ها بگویم واقعا مهندس باشید منطقی و با علم........ ولی حال و حوصله اش را نداشتم پس ساده می گویم روز مهندس مبارک