جمله اش درست یادم نیست چیزی بود با این مضمون که:


ما بحث نمی کنیم که به نتیجه برسیم بلکه بحث میکنم که جواب بدهیمقبل از بحث هامون عینکامون رو برداریم حالا بگذریم از اینکه من لنز دارم سخته برداشتنش