به خدا وقتی چیزی گناه شده واسه همه گناه میشه اگه یکی انجامش میده بگیم آقا نکن بعد خودمون بعله