من حریف خودم نمیشم لامصب خیلی زورش زیاده باید دو سه نفری شبونه بریزیم سرش خفه اش کنیم