دقت کردین هرچه به آدم ها نزدیک تر میشی تازه متوجه میشید که این آدم با اونی که شما تصور میکردید چقدر متفاوته ....

واسه من که اینجور بود بعضی از اخلاق ها است که فقط واسه یکی دو ساعت میشه تحمل کرد اما بیشتر از اون دیگه رو اعصابه با این آدما نباید صمیمی شد