قدیما زن و شوهر زندگیشون رو باهم میساختن اما الان پسر بد بخت باید کار پیدا کنه که پول داشته باشه علاوه بر اون خونه و ماشین و صد تا کوفت و زهر مار دیگه هم داشته باشه که بتونه بره خواستگاری بعد که رفت خواستگاری و یه خونواده قبول کردن پسرک بد بخت که عمری تلاش کرده و آقایی شده واسه خودش غلام حلقه به گوشش دختر شون بشه اونوقت باید مهریه و شیربها هم بده در اصل 

ما زن میخریم زن نمیگیریم