به یک نتیجه رسیدم که بابام خیلی نقش مهمی تو زندگیم داره

یعنی از بچگی سعی ام به این بوده کاری انجام بدم که بابام بهم افتخار کنه.

یا کاری نکنم که باعث سرشکستگی بابام بشم