به اندازه چای داغ شب های امتحان دوستت دارم

اما......

اضطراب نمی گذارد......... نه گرمایت را حس کنم نه آراشمت را


هی ....