چند روزی است به علت بیماری دارو مصرف میکنم و این دارو ها به شدت خواب آورند. به همین علت روز ها را اکثرا اوقات خوابم و شب ها از فرط پر خوابی بی خواب زین سبب اکثر شب ها جز فکر کردن چیزی انجام نمی دهم و شاید این فکر کردن ها و گاها به نتایج خیالی رسیدن هم برای شما اتفاق بی افتد و جالب تر از آن این است که اکثر اوقات این افکار فقط افکار باقی می ماند واقعا فرق بین انسان های معمولی و انسان های متعالی فقط همین است که این ها فقط حرف میزنند و انها حداقل به یکی از حرف هاشان عمل می کنند