داداشم گیر داده اپلای کنم واسه ارشد من خودم فکر میکنم تواناییش رو ندارم 

اما باید درس بخونم اومدم خونه ولی مریض شدم این دارو ها هم که میخورم خواب آوره اصلا یه وضعی شده انصافا