استاد یعنی دزفولیان، دو ساعت وقت گذاشتن که فقط حرف دانشجوها رو بشنفه ،حتی اگه بیافتم ترجیح میدم از استادی مثل دزفولیان بیافتم که به طور حتم مشکل از منه نه استاد تا یکی مثل سراج