سخته کار کردن با کارفرمایی که خودش نمیدونه چچیزی میخواد.