آقا و خانم محترم، مدیر، کارمند و غیره عزیز لطفا در مقابل تکنولوژی مقاومت نکنید.